Mua hàng tại Link Shopee hoặc Hotline 0345-148-136.

Cài đặt NFS để chia sẻ tệp tin trong mạng nội bộ của tui

Tui có viết một bài giới thiệu tổng quan về các phương thức chia sẻ tệp tin tại đây.

Các thiết bị trong mạng nội bộ của tui có Linux, FreeBSD, iOS, Android do đó tui lựa chọn NFS.

Tài nguyên dùng chung này có thể truy cập được từ tất cả các thiết bị nói trên trong mạng nội bộ, nó cũng có thể sử dụng từ bên ngoài khi sử dụng VPN.

Tui cài NFS trên NanoPi R2S chạy Armbian (Debian).

$ sudo apt install nfs-kernel-server

Sau đó tạo 1 thư mục để chia sẻ trên NanoPi R2S.

$ mkdir /home/do/dongthap/jelly_one_nfs

Cấu hình NFS exports.

do@nanopi-r2s:~$ cat /etc/exports
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
#		to NFS clients. See exports(5).
#
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes    hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_subtree_check)
#
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4    gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)
# /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)
#
/home/do/dongthap/jelly_one_nfs 192.168.100.0/24(rw,all_squash)

Note: all_squash Map all uids and gids to the anonymous user. Useful for NFS-exported public FTP directories, news spool directories, etc. The opposite option is no_all_squash, which is the default setting.

Khởi động lại NanoPi R2S, sau đó cài đặt NFS tại máy khách.

$ sudo apt install nfs-common

Kiểm tra danh sách chia sẻ NFS từ NanoPi R2S.

$ showmount -e 192.168.100.140
Export list for 192.168.100.140:
/home/do/dongthap/jelly_one_nfs         192.168.100.0/24

Như vậy từ máy khách đã thấy thư mục được chia sẻ là /home/do/dongthap/jelly_one_nfs từ 192.168.100.140 (NanoPi R2S).

Tui tạo một thư mục trên máy khách để mount thư mục NFS phía trên.

$ mkdir /home/do/jelly_one_nfs

Sau đó tui cấu hình fstab để máy khách tự động mount mỗi khi khởi động.

$ cat /etc/fstab
UUID=XXX / ext4 defaults 0 1
UUID=XXX none swap defaults 0 0
UUID=XXX /boot ext4 defaults 0 2
UUID=XXX /boot/efi vfat defaults 0 2
tmpfs /tmp tmpfs defaults,nosuid,nodev 0 0
192.168.100.140:/home/do/dongthap/jelly_one_nfs /home/do/jelly_one_nfs nfs defaults 0 0

Truy cập từ iOS hoặc Windows bạn có thể tự tìm hiểu (nó rất dễ), FreeBSD tương tự Linux (ngoại trừ cú pháp có chút khác biệt).

Tui sử dụng VLC trên Android có thể truy cập NFS, file manager thì không có nhiều phần mềm hỗ trợ NFS.


Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *