Mua hàng tại Link Shopee hoặc Hotline 0345-148-136.

Cài đặt Wi-Fi hotspot trên Orange Pi Zero 3

Trên Official Debian image

create_ap được cài sẵn trong các Official image.

Nhập lệnh sau để tạo điểm phát sóng WIFI có tên orangepi
mật khẩu orangepi ở chế độ NAT (Orange Pi Zero 3 sẽ cấp IP cho máy khách của nó – mặc định 192.168.12.0/24).

$ sudo create_ap -m nat wlan0 eth0 TEN_WIFI PASS_WIFI --no-virt

Nhập lệnh sau để tạo điểm phát sóng WIFI có tên orangepi và mật khẩu orangepi ở chế độ bridge

$ sudo create_ap -m bridge wlan0 eth0 TEN_WIFI PASS_WIFI --no-virt

Image bên thứ 3

create_ap đã ngừng bảo trì từ lâu, vì thế bạn nên sử dụng 1 trong 2 fork của nó là:

 • Linux Wifi Hotspot – Trình tạo điểm phát wifi giàu tính năng dành cho Linux, cung cấp cả giao diện GUI và dòng lệnh. Nó cũng có thể tạo một điểm phát sóng bằng chính thẻ wifi đã được kết nối với AP (Tương tự như Windows 10).
 • Linux-router – Đặt Linux làm bộ định tuyến trong một lệnh. Hỗ trợ chia sẻ Internet, redsocks, điểm phát sóng Wifi, IPv6. Cũng có thể được sử dụng để định tuyến VM/container.

Linux Wifi Hotspot hỗ trợ GUI nhưng chưa có đóng gói cho arm64 nên phải tự build, việc cài đặt sẽ phức tạp. Linux-router đơn giản hơn tải về chạy được ngay, tuy nhiên chỉ có CLI.

For Armbian please check video bellow.

 • Disable systemd-resolved before install dnsmasq
 • Use option `–no-virt` (Do not create virtual interface)

Để tự động chạy khi khởi động bạn có thể sử dụng cron hoặc init yêu thích của mình.

Ví dụ

@reboot /PATH/TO/linux-router/lnxrouter --ap wlan0 TEN_WIFI -p PASS_WIFI --no-virt --daemon
do@opi-zero3:~$ cat /etc/crontab
# /etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
# command to install the new version when you edit this file
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
# that none of the other crontabs do.

SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

# Example of job definition:
# .---------------- minute (0 - 59)
# | .------------- hour (0 - 23)
# | | .---------- day of month (1 - 31)
# | | | .------- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# | | | | |
# * * * * * user-name command to be executed
17 *	* * *	root	cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6	* * *	root	test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.daily; }
47 6	* * 7	root	test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly; }
52 6	1 * *	root	test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly; }
@reboot root /home/do/linux-router/lnxrouter --ap wlan0 OPIWIFI -p OPIPASS1 --no-virt --daemon

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *