Mua hàng tại Link Shopee hoặc Hotline 0345-148-136.

Tự động tải phim chương-trình-tv nhạc sách với Prowlarr Radarr Sonarr Lidarr Readarr

Các phần mềm cần cài đặt:

 • FreeBSD – an operating system used to power modern servers, desktops, and embedded platforms
 • Prowlarr – an indexer manager/proxy built on the popular *arr .net/reactjs base stack to integrate with your various PVR apps
 • Radarr – a movie collection manager for Usenet and BitTorrent users
 • Sonarr – it can monitor multiple RSS feeds for new episodes of your favorite shows and will grab, sort and rename them
 • Lidarr – a music collection manager for Usenet and BitTorrent users
 • Readarr – an ebook and audiobook collection manager for Usenet and BitTorrent users
 • Bazarr – it manages and downloads subtitles based on your requirements
 • FlareSolverr – a proxy server to bypass Cloudflare and DDoS-GUARD protection
 • Jellyseerr – managing requests for your media library
 • Homarr – customizable browser’s home page to interact with your homeserver (e.g. Sonarr/Radarr)
 • Transmission – a fast, easy, and free BitTorrent client

Danh sách trên có vẻ dài tuy nhiên nhiều trong số chúng khá giống nhau, việc cài đặt và cấu hình tương đối đơn giản.

Tùy theo nhu cầu bạn có thể cài đặt tất cả hoặc một trong số chúng.

Mình chỉ dùng để tải movies và tv shows nên có sử dụng:

1. Cài đặt

Mình cài đặt tất cả trong cùng một FreeBSD jail, user chạy daemon có uid = 1000 để có thể chia sẻ với FreeBSD host và các thiết bị khác trong mạng nội bộ.

Mình sử dụng AppJail và mount thư mục từ host vào FreeBSD như sau:

$ appjail fstab jail xarr set -d /xarr -m /data -t '<pseudofs>'

FreeBSD host

$ eza --tree /xarr
/xarr
├── downloads
│ ├── movies
│ └── tvshows
│   ├── Shogun.2024.S01E01.Anjin.1080p.DSNP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb[EZTVx.to].mkv
│   ├── Shogun.2024.S01E02.Servants.of.Two.Masters.1080p.DSNP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-FLUX[EZTVx.to].mkv
│   └── Shogun.2024.S01E03.Tomorrow.Is.Tomorrow.1080p.DSNP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-FLUX[EZTVx.to].mkv
└── media
  ├── movies
  └── tvshows
   └── Shōgun
     └── 'Season 1'
      ├── 'Shōgun - S01E01 - Anjin WEBDL-1080p.mkv'
      ├── 'Shōgun - S01E02 - Servants of Two Masters WEBDL-1080p.mkv'
      └── 'Shōgun - S01E03 - Tomorrow is Tomorrow WEBDL-1080p

Trong FreeBSD jail (xarr)

$ eza --tree /data
/data
├── downloads
│ ├── movies
│ └── tvshows
│   ├── Shogun.2024.S01E01.Anjin.1080p.DSNP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb[EZTVx.to].mkv
│   ├── Shogun.2024.S01E02.Servants.of.Two.Masters.1080p.DSNP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-FLUX[EZTVx.to].mkv
│   └── Shogun.2024.S01E03.Tomorrow.Is.Tomorrow.1080p.DSNP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-FLUX[EZTVx.to].mkv
└── media
  ├── movies
  └── tvshows
   └── Shōgun
     └── 'Season 1'
      ├── 'Shōgun - S01E01 - Anjin WEBDL-1080p.mkv'
      ├── 'Shōgun - S01E02 - Servants of Two Masters WEBDL-1080p.mkv'
      └── 'Shōgun - S01E03 - Tomorrow is Tomorrow WEBDL-1080p.mkv'
root@xarr:~ # cat /etc/rc.conf
# Create user "xarr" uid "1000" to run
# pw useradd -n xarr -u 1000 -m
# Transmission
# "/data/downloads" > appjail fstab it on host
transmission_enable="YES"
transmission_user="xarr"
transmission_download_dir="/data/downloads"
# miniupnpc - required by Transmission
# miniupnpc_enable="YES"
# miniupnpc_config="port protocol [port2 protocol2] [...]"
# Prowlarr
prowlarr_enable="YES"
prowlarr_user="xarr"
prowlarr_group="xarr"
# Radarr
# "/data/media/movies" > appjail fstab it on host
radarr_enable="YES"
radarr_user="xarr"
radarr_group="xarr"
# Sonarr
# "/data/media/tvshows" > appjail fstab it on host
sonarr_enable="YES"
sonarr_user="xarr"
sonarr_group="xarr"
# Lidarr
# "/data/media/musics" > appjail fstab it on host
lidarr_enable="NO"
lidarr_user="xarr"
lidarr_group="xarr"
# Readarr
# "/data/media/ebooks" > appjail fstab it on host
readarr_enable="NO"
readarr_user="xarr"
readarr_group="xarr"
# Bazarr
# "/data/media/captions" > appjail fstab it on host
bazarr_enable="YES"
bazarr_user="xarr"

Sau đó mình có thể chia sẻ trong mạng nội bộ bằng NFS.

2. Cấu hình

2.1. Radarr

http://127.0.0.1:7878

2.1.1. Cấu hình Media Management

 • Tích chọn Rename Movies
 • Chọn Root Folders: /data/media/movies

2.1.2. Cấu hình Download Client (Transmission)

 • Điền Username, Password của Transmission
 • Category: movies (Transmission sẽ tải về thư mục /data/downloads/movies)

2.1.3. Lấy thông tin API Key

2.1.4. Kết nối Prowlarr tới Radarr như 2.3.3. và kiểm tra. Indexer từ Prowlarr sẽ được đồng bộ tới Radarr

2.1.5. Thêm Movies vào Radarr

Phim sẽ được tự động tải về thư mục /data/media/movies

2.2. Sonarr

http://127.0.0.1:8989

2.2.1. Cấu hình Media Management

 • Tích chọn Rename Episodes
 • Chọn Root Folders: /data/media/tvshows

2.2.2. Cấu hình Download Client (Transmission)

 • Điền Username, Password của Transmission
 • Category: tvshows (Transmission sẽ tải về thư mục /data/downloads/tvshows)

2.2.3. Lấy thông tin API Key

2.2.4. Kết nối Prowlarr tới Sonarr như 2.3.4. và kiểm tra. Indexer từ Prowlarr sẽ được đồng bộ tới Sonarr

2.1.5. Thêm TV Shows vào Sonarr

TV Shows sẽ được tự động tải về /data/media/tvshows

2.3. Prowlarr

Địa chỉ truy cập: http://127.0.0.1:9696

2.3.1. Tạo tài khoản quản trị

2.3.2. Thêm một Indexer

2.3.3. Kết nối với Radarr

API Key ở 2.1.3. Radarr > Settings > General > Security

2.3.4. Kết nối với Sonarr

API Key ở 2.2.3. Sonarr > Settings > General > Security)

2.4. Transmission

http://127.0.0.1:9091


Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *