Mua hàng tại Link Shopee hoặc Hotline 0345-148-136.

Thẻ: zfs

  • ZFS autobackup and restore

    Data backup is important things we need to do. I’m using ZFS because I can do it in easy way. There are many tools to do it: I’m using ZFS-autobackup just because I have experience of it before. I follow the docs. zfs-autobackup cli can be learn by: 1. On source host (pve01) 1.1. Select…

  • Hệ thống tệp ZFS và các bản sao lưu đơn giản

    Hệ thống tệp ZFS và các bản sao lưu đơn giản

    Nội dung viết về Hệ thống tệp ZFS và cách sử dụng nó trong máy chủ gia đình (home server) để sao lưu và phục hồi. Các thông tin chủ yếu phục vụ mục đích sao lưu và phục hồi. Lưu ý: Sao lưu không phải là một công cụ, sao lưu không phải là…